OPĆI UVJETI PRUŽANJA ODVJETNIČKIH USLUGA PUTEM SERVISA LEGALCREATOR

1. OPĆE INFORMACIJE

a) Opis dokumenta i pružatelj usluge

Ovi Opći uvjeti pružanja odvjetničkih usluga putem servisa LegalCreator (dalje: Uvjeti) služe zadovoljavanju obveza Odvjetničkog društva Porobija & Špoljarić propisanih odredbama Zakona o obveznim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o odvjetništvu, te služe tome da Korisnik, prije nego sklopi ugovor o pružanju odvjetničkih usluga na daljinu, bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje i raskid ugovora.

Pojam PSOD odnosi se na trgovačko društvo:

Odvjetničko društvo Porobija & Špoljarić d.o.o.

Kolodvorska 12

42000 Varaždin

OIB: 02347849218

MBS: 070027615

T: +385 (0) 42 373 100

F: 385 (0) 42 213 731

E: info@psod.hr

W: www.psod.hr

Ovim Uvjetima korištenja uređeno je korištenje LegalCreator servisa i web-stranice legalcreator.psod.hr.

Prije korištenja LegalCreator servisa potrebno je temeljito proučiti ove Uvjete korištenja te iste prihvatiti, budući da su njima uređena i pitanja zaštite potrošača.

b) Pojmovi

Ovi Uvjeti korištenja se odnose na korištenje LegalCreator servisa kao zasebnog i inovativnog oblika pružanja odvjetničkih usluga PSOD, te se u tu svrhu koriste sljedeći ključni pojmovi:

  • Korisnik se odnosi na klasičnog potrošača (fizičku osobu koja izvan bilo kakve djelatnosti naruči i plati bilo koju uslugu posredstvom servisa LegalCreator prisutnog na web stranici PSOD), ali i na kupce pravne osobe, obrtnike i fizičke osobe koje obavljaju poslovne djelatnosti kada ovlaštena osoba u ime i za račun pravne osobe neposredno koristi uslugu LegalCreator,
  • LegalCreator je digitalni servis koji omogućava Korisnicima - klijentima PSOD-a da, na temelju prethodno pripremljenih prijedloga dokumenata od strane stručnjaka – odvjetnika, putem davanja odgovora na pitanja sami u sustav servisa unesu potrebne informacije, te popune, dovrše i preuzmu pravno valjani dokument uz naknadu.

2. KORIŠTENJE LEGALCREATOR SERVISA

a) Pravo korištenja i obveze Korisnika

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja smatra se da je Korisnik, za sebe ili za pravnu osobu koju zastupa, sa PSOD sklopio ugovor o pružanju odvjetničkih usluga, te je time postao klijent PSOD-a u smislu Zakona o odvjetništvu i drugih propisa primjenjivih na pružanje odvjetničkih usluga.

Pravo korištenja LegalCreator servisa osobno je pravo registriranog Korisnika i ne može se ni na koji način prenijeti/prenositi na druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik usluge može biti jedino punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti isključivo njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu sklopiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Odgovornost za postupanje suprotno ovoj odredbi u cijelosti je na Korisniku ili osobi koja predstavlja stvarnog Korisnika.

Smatra se da trenutkom registracije, odnosno potvrdom prihvaćanja ovih Uvjeta, Korisnik postaje klijent PSOD-a, te se od tog trenutka na odnos između Korisnika i PSOD-a primjenjuju pravila koja uređuju odvjetničku struku, uključujući i primjenu odvjetničke tajne.

Smatra se da je trenutkom preuzimanja dokumenta pripremljenog putem servisa LegalCreator od strane Korisnika u cijelosti izvršena naručena odvjetnička usluga.

b) Registracija

Kako biste koristili uslugu LegalCreator, registracija je obavezna. Sukladno propisima koji uređuju odvjetničku struku, pružanje bilo kakve odvjetničke usluge nije moguće prije uspostavljanja odnosa odvjetnik-klijent.

Registracijom i prihvaćanjem ovih Uvjeta, Korisnik je sa PSOD sklopio ugovor o pružanju odvjetničkih usluga.

Unošenje valjanih osobnih podataka prilikom registracije je obavezno. Davanje lažnih, zastarjelih ili pogrešnih podataka oslobađa PSOD od bilo kakve odgovornosti za štetu koja bi posljedično nastala za prijavitelja lažnih, zastarjelih ili pogrešnih podataka.

U slučaju da Korisnik na bilo koji način PSOD-u da lažne podatke o svom identitetu, PSOD je nakon utvrđenja da se radi o lažnim podacima ovlašten i dužan bez odgode to prijaviti nadležnim tijelima

LegalCreator sustav za registraciju i prijavu Korisnika koristi jedinstveni Identyum sign-up sustav. Na korištenje jedinstvenog Identyum sign-up sustava primjenjuju se opći uvjeti Identyum sign-up sustava.

c) Sigurnost i vjerodostojnost podataka

Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je dužan dati točne, potpune i važeće (osobne) podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Postupanje suprotno tome, ovlašćuje PSOD da uskrati takvom Korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela odvjetničkih usluga putem servisa LegalCreator.

d) Dostava

Sve usluge pružene, odnosno dokumenti proizvedeni putem LegalCreator usluge digitalnog su karaktera te se dostava isključivo izvršava putem preuzimanja proizvedenog dokumenta na računalo ili drugi oblik digitalne pohrane Korisnika.

Fizička dostava dokumenta nije predviđena niti moguća.

e) Dostupnost usluge

Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad može doći do privremenih prekida pružanja LegalCreator usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole PSOD-a te prihvaća da PSOD nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup LegalCreator servisu ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

f) Odgovornost za korištenje

Korištenje LegalCreator servisa isključivo je na odgovornost Korisnika. PSOD se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla biti prouzročena/nastati prilikom korištenja LegalCreator servisa uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa, prekida u komunikacijskoj liniji, neovlaštenog pristupa, neprikladnog ponašanja, nemara i slično te drugih slučajeva za koje nije odgovoran PSOD. PSOD je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje LegalCreator servisa.

g) Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

PSOD je obveznik Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (NN 108/17, 39/19), te je ovlašten u svakom trenutku izvršiti dubinsku provjeru Korisnika u skladu s tim zakonom. U slučaju da se utvrdi postojanje sumnje odnosno visokog rizika od transakcije koja bi se smatrala sumnjivom transakcijom u smislu tog zakona, PSOD je obvezan prijaviti takvu sumnjivu transakciju Uredu za sprječavanje pranja novca. Takvom obvezom ne krši se obveza čuvanja odvjetničke tajne niti Ugovor o pružanju odvjetničkih usluga između Korisnika i PSOD.

Zbog poštivanja odredaba Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, u odnosu na preuzimanje dokumenata temeljem kojih se provode transakcije koje su Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma određene kao rizične, PSOD je obvezan izvršiti dodatnu provjeru identiteta Korisnika kroz sustav digitalne identifikacije Korisnika putem važećih identifikacijskih dokumenata Korisnika. Ukoliko Korisnik ne želi ili ne može koristiti navedeni sustav digitalne identifikacije, Korisnik će biti obvezan na drugi adekvatan način dokazati PSOD-u svoj identitet, te učiniti dostupnim PSOD-u presliku identifikacijske dokumentacije te druge potrebne dokumentacije kako bi se izvršila potrebna provjera sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma. U slučaju da Korisnik odbije ili nije u mogućnosti ispuniti obvezu dodatne provjere identiteta, PSOD neće biti u mogućnosti pružiti uslugu izrade i preuzimanja pravne dokumentacije koja se odnosi na transakcije koje su sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma označene kao rizične.

h) Izmjene Uvjeta

PSOD zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave, ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti sadržaj ovih Uvjeta, opseg pružanja usluga, cijene odvjetničkih usluga (sukladno primjenjivim propisima) ili sadržaja internetske stranice legalcreator.psod.hr. Stoga su Korisnici dužni prije svakog korištenja servisa LegalCreator pregledati sadržaj ovih Uvjeta. Suprotno postupanje oslobađa PSOD odgovornosti.

Izmjene ovih Uvjeta korištenja stupaju na snagu objavom na www.psod.hr.

3. PLAĆANJE USLUGA

a) Načini plaćanja

Plaćanje usluga izvršenih putem servisa LegalCreator obavlja se u HRK.

Sukladno propisima koji uređuju odvjetničku struku u Republici Hrvatskoj, cijene pojedinih usluga su izražene u kunama i u njima je sadržan PDV (odnosno cijene su iskazane kao neto cijene s dodanim PDV-om u nekim slučajevima). Sukladno važećim propisima koji uređuju pružanje odvjetničkih usluga i sadržaj web-stranice odvjetnika, cijena pojedine usluge ne smije se javno objaviti i dostupna je na uvid Korisniku tek nakon registracije Korisnika kao klijenta PSOD. Korisnik u svakom slučaju dobiva uvid u cijenu usluge prije zaključenja kupnje, te može na temelju uvida u cijenu usluge odustati od prihvata usluge sve dok ne potvrdi plaćanje za pruženu uslugu.

Sve navedene cijene isključivo vrijede za pružanje online usluge LegalCreator. Cijena neposrednog i izravnog pružanja istovrsne usluge od strane odvjetnika ne mora biti istovjetna.

PSOD je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti Korisniku, ovim Uvjetima.

b) Oblici plaćanja

Plaćanje izravno putem interneta, korištenjem najmodernijeg servisa za plaćanje kreditnim karticama: Visa, Visa Premium, MasterCard i Maestro.

c) Izjava o sigurnosti kod plaćanja

Primjenjuju se najmoderniji standardi u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između sustava za plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).

d) Sigurnost plaćanja

Pri plaćanju usluga LegalCreator servisa koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem Interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost kartičnih podataka već od trenutka kada su upisani u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Korisnikovog web preglednika do banke koja je izdala Korisnikovu karticu. PSOD nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Korisnikovoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program banka Korisnika uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Korisnikov identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje usluge sukladno propisanim zahtijevanim procedurama za on-line plaćanje.

4. PRAVA POTROŠAČA

a) Jednostrani raskid ugovora

Primjenjivo zakonodavstvo (Zakon o zaštiti potrošača) propisuje sljedeće:

Potrošač koji je sklopio Ugovor na daljinu ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana.

U slučaju sklapanja ugovora o uslugama, kao i u slučaju sklapanja ugovora kojemu je predmet digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, rok za jednostrani raskid ugovora (14 dana) započinje teći od dana sklapanja ugovora. Ako trgovac ne obavijesti Potrošača o ovom pravu, pravo Potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje u roku 12 mjeseci od isteka roka za raskid (rok od 12 mjeseci počinje teći nakon isteka roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju uredne obaviještenosti).

Ako je pak obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada Potrošač primi tu obavijest. Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti trgovca/Pružatelja usluge o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem Obrasca za jednostrani raskid ugovora koji je dostupan ovdje i koji se može elektronički ispuniti i poslati na mail adresu legalcreator@psod.hr.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora PSOD će dostaviti, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Ako Korisnik jednostrano raskine ovaj Ugovor, PSOD će izvršiti povrat novca ukoliko je primjenjivo, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zaprimljena odluka o jednostranom raskidu ugovora. Troškove povrata snosi Korisnik osim ako je razlog povrata odgovornost PSOD. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je izvršena uplata.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

  • ugovor o uslugama trgovac/Pružatelj usluge u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Potrošača, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
  • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;
  • predmet ugovora je isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

VAŽNO

Zbog prirode pruženih usluga putem servisa LegalCreator (digitalni sadržaj koji je izrađen po specifikaciji Potrošača/Korisnika), Korisnik niti u kojem slučaju neće imati mogućnost ili pravo na jednostrani raskid ugovora nakon preuzimanja sadržaja nastalih korištenjem servisa LegalCreator.

b) Odgovornost za materijalne nedostatke / reklamacija

PSOD odgovara za materijalne nedostatke sadržaja kreiranih putem servisa LegalCreator, koje Korisnicima omogućuje na svojim stranicama sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

S obzirom da Korisnik ima mogućnost detaljnog pregleda sadržaja proizvedenog putem servisa LegalCreator prije plaćanja i preuzimanja istog, smatra se da je preuzeti sadržaj kreiran putem servisa LegalCreator preuzet od strane Korisnika nije imao vidljivih nedostataka. Korisnik ima pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke u rokovima i zbog razloga propisanih odredbama Zakona o obveznim o rokovima. Korisnik može pisani prigovor odnosno reklamaciju uputiti:

  • elektroničkim putem na e-mail legalcreator@psod.hr s naznakom "Reklamacija"
  • pisanim putem na adresu Odvjetničko društvo Porobija & Špoljarić d.o.o., Kolodvorska 12 , 42000 Varaždin, s naznakom "Reklamacija"

PSOD će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom sadržaja utvrdi da ista odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije izmijeniti sadržaj dokumenta ili će vratiti Korisniku cjelokupan plaćeni iznos. Ukoliko, pak, ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbije, o istome će obavijestiti Korisnika u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije.

Online prigovor / reklamaciju možete uputiti ovdje.

c) Trajanje ugovora

Ugovor koji Korisnik sklapa s PSOD je ugovor o pružanju odvjetničkih usluga.

Ugovor se može sklopiti jednokratno u odnosu na jednokratno stvoreni i preuzeti sadržaj putem servisa LegalCreator, ili na razdoblje od godinu dana unutar kojeg Korisnik ima mogućnost korištenja i stvaranja sadržaja putem servisa LegalCreator.

Prihvatom ovih Uvjeta između PSOD i Korisnika sklopljen je u ugovor o pružanju odvjetničkih usluga.

d) Garancija (jamstvo)

Sukladno Zakonu o odvjetništvu i ovim Uvjetima, PSOD jamči da su dijelovi isporučenih dokumenata koji ne sadrže podatke koje ispunjava sam Korisnik sukladni propisima koji se odnose na taj dokument i da je pojedini dokument podoban za provedbu onog pravnog odnosa kojem je namijenjen. To jamstvo važi u trenutku kada je dokument izrađen. U slučaju promjene propisa nakon isporuke dokumenta, jamstvo više ne važi. Jamstvo važi samo za individualni dokument koji je isporučen Korisniku i plaćen od strane Korisnika. Ponovno korištenje istog dokumenta sa ili bez izmjene njegovog sadržaja van LegalCreator servisa je razlog za ukidanje jamstva i PSOD ne odgovara za bilo kakav nedostatak takvog dokumenta.

PSOD ne jamči za valjanost i točnost podataka koje je u dokument putem LegalCreator sustava unio sam Korisnik, odnosno za nepodobnost dokumenta za namjeravanu svrhu ako je Korisnik netočno ili pogrešno odgovorio na jedno ili više pitanja namijenjenih za utvrđivanje prave volje Korisnika.

e) Zaštita osobnih podataka

Zaštitu osobnih podataka Korisnika uređuju Pravila privatnosti PSOD.